ВВМ ГД Тиквеш има капацитет за производство на 9,2 милиони литри вино, со тенденција на зголемување до 12 милиони литри во наредните три години.

95% од вкупното производство се однесува  на наливно вино за извоз за германски пазар,  додека другите 5% се флаширано вино кое на македонскиот пазар се нуди под брендот Вирго.

ГД Тиквеш годишно произведува околу 9.500.000 кгр. квалитетно винско грозје. Од година во година се пристапува со практика на зголемување на лозовите насади како и пуштање во производство на нови сорти кои дале значаен резултат во повеќегодишното испитување од страна на стручниот тим на оваа компанија.

Винаријата располага со широка палета сорти на грозје од сопствени лозови насади. Долгогодишното искуство во областа на лозарството, како со винско така и со трпезно грозје, има за резултат професионален пристап во производствениот процес. Со ова се овозможени бенефити како што се: полесно контролирање на квалитетот на грозјето,  можност за избор на одредена поволна локација и други слични бенефити поврзани со олеснување на околностите поврзани со стратешкото планирање кое за крајна цел има понуда на високо квалитетен производ. Со применувањето на прилагоден пристап во одгледувањето на виновата лоза, и обезбедување на соодветен третман и нега на секоја парцела лозје, се настојува да се одржи континуитетот во квалитетот на грозјето, а со тоа и квалитетот на вината.

Нашата винарската филозофија е да направиме одлични вина кои ќе ја изразат врвноста на исклучителниот тероар, што природата богато го дарувала на овие простори. Во винската колекција се наоѓаат вина произведени во строго контролирани услови, од внимателно избрани сорти и различни клонови одгледувани на надморска висина од 200 - 450 метри.